Duýgy

Biz süýji duýgularyň nähili döreýändigini bilýäris

Duýgy

Ýakynlaryň bilen süýji nygmatlar wagty

Duýgy

Kekslerimiz çaýa aýratyn tagam berýär

Duýgy

“Duýgy” şokolady bilen täze duýgulary aç

Duýgy

“Duýgy” tagamy bilen seniň süýjülik wagtyň

1
2
3
4
5

Biz diňe süýji nygmatlary satamzok, biz süýji ertekiniň joşgunyny sowgat edýäris

Duýgy – dürli nygmatlaryň giň görnüşleri, ýatdan çykmajak duýgular we lezzetli myhmansöýerlik.

Biz hakda

Bizden näme üçin şeýle süýji duýgular gelýär?

Biz her alyjymyza hormat goýýarys, şonuň üçin onuň duýgularynyň has ýakymly bomlagy üçin her gün işleýäris.

Ähli işler ISO 9001:2015 hil standartyna laýyklykda ýerine ýetirilýär.

Önümler HACCP hil sertifikatyna laýyklykda ýerine ýetirilýär.

Ähli önümler öndürijiden dükanlaryň tekjelerine getirilýär.